Cẩm nang ngành lâm nghiệp đầy đủ 32 chương

Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một công cụ vận hành Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P) . Cho đến nay, sau ba năm thực hiện, Bộ Nông nghiệp và PTNT, với sự hỗ trợ từ Văn phòng Điều phối FSSP và Dự án Cải cách Hành chính Lâm nghiệp của GTZ, đã hoàn thiện bộ Cẩm nang 32 chương này.

Mục tiêu

  • Cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp. Trong đó, hệ thống hoá khuôn khổ chính sách, thể chế ngành lâm nghiệp; cung cấp những thủ tục, quy trình kỹ thuật và những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất;
  •  Giúp cho việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án cũng như các hoạt động khác trong ngành lâm nghiệp

Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp được coi là một bộ tài liệụ có tính hệ thống của ngành, đề cập về các lĩnh vực hoạt động trong ngành lâm nghiệp, từ hệ thống chính sách, thể chế ngành, thủ tục, quy trình kỹ thuật đến những hoạt động thực tiễn có hiệu quả nhất đều được các soạn giả đưa vào bộ Cẩm nang.

Tham gia xây dựng bộ Cẩm nang, gồm có 127 cán bộ là các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch và các cán bộ kỹ thuật… từ 23 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1. Số liệu môi trường tự nhiên và lâm nghiệp Việt nam

2. Định hướng phát triển lâm nghiệp

3. Khuôn khổ pháp lý lâm nghiệp

4. Hành chính và thể chế ngành lâm nghiệp

5. Chọn loài cây ưu tiên cho các chương trình trồng rừng tại Việt Nam

6. Trồng  rừng

7. Phân loại sử dụng, lập quy hoạch và giao đất lâm nghiệp

8. Bảo tồn và quản lý động vật hoang dã ở Việt  Nam

9. Phòng cháy và chữa cháy rừng

10. Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam

11. Đất và dinh dưỡng đất

12. Công tác điều tra rừng ở Việt Nam

13. Cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt  Nam

14. Quản lý rừng bền vững

15. Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển

16. Sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt  Nam

17. Quản lý sâu bệnh hại rừng trồng

18. Khai thác và vận chuyển lâm sản

19. Lâm sản ngoài gỗ

20. Lao động học và lao động ngành lâm nghiệp

21. Môi trường nguồn nhân lực trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và khuyến lâm

22. Lâm nghiệp cộng đồng

23. Giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở Việt  Nam

24. Kinh tế lâm nghiệp và đầu tư

25. Quản lý lâm trường quốc doanh

26. Đánh giá tác động môi trường lâm nghiệp

27. Chứng chỉ rừng

28. Hấp thụ các bon

29. Nghiên cứu lâm nghiệp

30. Tăng trưởng rừng

31. Công nghiệp chế biến gỗ ở Việt  Nam

32. Thương mại và tiếp thị lâm sản

Link tải về trọn bộ 32 chương Cẩm nang ngành lâm nghiệp tại đây

Recommended For You

About the Author: Admin