Chuyển đổi tọa độ Lat/long Google Maps sang VN2000

Chuyển đổi tọa độ

Chuyển đổi tọa độ

Kết quả

Danh sách tọa độ VN2000:

Xem thêm chuyển tọa độ VN2000 về tọa độ Lat/long Google Maps