Thuật ngữ lâm nghiệp Anh – Việt

Xem thêm từ điển Việt – Anh tại đây No English Vietnamese 1 Abiotic Vô sinh 2 Absorption Sự hút, sự hấp thu 3 Accelerated erosion Xói mòn tăng tiến/xói mòn tiến... Read more »

Bản đồ Kiêm kê rừng toàn quốc

Bản đồ Kiểm kê rừng ở đây được nhắn đến là sản phẩm của Dự án Kiểm kê rừng toàn quốc được thực hiện từ 2013-2016 theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013... Read more »

Khu bảo tồn tại Việt Nam danh sách và bản đồ

Khu bảo tồn tại Việt Nam thường bao gồm các loại: Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, Khu bảo tồn đất ngập nước (Tiếng Anh thường... Read more »

Vườn Quốc gia tại Việt Nam danh sách và bản đồ

Vườn Quốc gia tại Việt Nam  Bài viết này tổng hợp danh sách các Vườn Quốc gia tại Việt Nam, cập nhật đến 2021. Đã cập nhật một số VQG mới như... Read more »

Bản đồ Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn tại Việt Nam

Bản đồ Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn tại Việt Nam Các nguồn dữ liệu xây dựng bản đồ GADM: Dữ liệu hành chính, có điều chỉnh Protected Planet: Dữ liệu Vườn... Read more »