Thông tin các bản cập nhật của FRMS Desktop 4.0

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.77 (ngày 17/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung tiện ích cho phép cập nhật giá trị thuộc tính (mật độ trồng) trong quá trình làm diễn biến.

– Sửa lỗi xác định sai mã loài cây trong cập nhật hàng loạt giá trị thuộc tính (mật độ trồng).

– Tối ưu trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.76 (ngày 13/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thiếu trường thông tin cần cập nhật diễn biến (lỗi phát sinh khi bổ sung chức năng ở bản vá lỗi 4.0.75).

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.75 (ngày 12/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép sửa một số thuộc tính sai (hỗ trợ xóa các thuộc tính của rừng trồng hoặc diện tích mới trồng chưa thành rừng tồn tại ở các lô không phải rừng trồng hoặc diện tích mới trồng) khi cập nhật diễn biến rừng từng lô và hàng loạt.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.74 (ngày 05/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi làm sai thống kê diễn biến từ bản vá 4.0.72 (ngày 01/10/2023). Khuyến nghị người dùng kiểm tra lại các diễn biến rừng đã tạo từ ngày 01/10/2023 sau khi đã cập nhật bản vá 4.0.72. Trường hợp diễn biến này chưa được thống kê đầy đủ vào biểu IV-05, vui lòng khôi phục lại và thực hiện lại các diễn biến này.

– Bổ sung tiện ích tổng hợp các lô rừng có diễn biến (Xuất dữ liệu >> Danh sách diễn biến) theo thời gian, đơn vị và theo từng nhóm diễn biến.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY SỬA LỖI LÀM SAI LỆCH DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG Ở BẢN CẬP NHẬT SỐ 4.0.72.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.73 (ngày 02/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi Python trong chức năng “Xóa trắng dữ liệu”.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.72 (ngày 01/10/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Điều chỉnh thống kê diện tích mới tạo với mục đích sử dụng từ “17 = Không phải đất lâm nghiệp” vào “16 = Rừng ngoài quy hoạch”, đưa vào thống kê diễn biến theo “Nguyên nhân khác làm tăng diện tích rừng” ở Biểu IV-05;

– Sửa lỗi Python khi thực hiện cập nhật hàng loạt đối với diễn biến chuyển mục đích sử dụng từ “Rừng phòng hộ” sang “Rừng đặc dụng”;

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật hàng loạt (sửa thuộc tính) đối với các lô rừng không có mã Tình trạng quy hoạch và/hoặc không có mã Mục đích sử dụng (cho phép sửa thuộc tính này về “2 = Không thống kê” và “17 = Không phải đất lâm nghiệp”);

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật hàng loạt (sửa thuộc tính) đối với các lô không phải là rừng trồng hoặc không phải diện tích mới trồng chưa thành rừng nhưng có thông tin về Loài cây và Năm trồng (cho phép xóa các thông tin này);

– Bổ sung chức năng cho phép tạo mới lô rừng trên địa bàn xã chưa từng có lô rừng nào, tự động nhận dạng vị trí không gian để gán thông tin hành chính xã. Chức năng này cũng hỗ trợ ngăn chặn việc tạo lô rừng mới nằm ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện của người dùng.

– Khôi phục chức năng (tiện ích) thống kê nhanh trên lớp Lô rừng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các cập nhật, vá lỗi từ bản vá số 4.0.71.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.71 (ngày 08/09/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng (giảm dung lượng gói cập nhật phần mềm);

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, KHÔNG bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.70 (ngày 08/09/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi tính toán trữ lượng khi thực hiện diễn biến “Khai thác”;

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.69 (ngày 07/09/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi cập nhật “Thay đổi trạng thái trên đất có rừng”;

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.68 (ngày 06/09/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung điều kiện lập địa sau diễn biến đối với diễn biến “88 = Lũ lụt, sạt lở, lốc xoáy” do diễn biến này đôi khi có điều kiện lập địa khác với điều kiện lập địa trước diễn biến;

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.67 (ngày 30/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng trồng hàng loạt (cấu hình chức năng ngăn chặn tạo chu kỳ rừng trồng ảo);

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.66 (ngày 29/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng hỗ trợ tương thích dữ liệu FRMS cũ (thuộc FRMS 4.0 trước khi cập nhật lên 4.0.1);

– Sửa chức năng xuất bản đồ;

– Bổ sung chức năng cập nhật mật độ trồng (gỗ hoặc tre nứa, cau dừa) trong cập nhật diễn biến;

– Bổ sung chức năng cập nhật mật độ trồng (gỗ hoặc tre nứa, cau dừa) trong cập nhật hàng loạt;

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.65 (ngày 23/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa cách hiển thị thông báo dữ liệu sai về giá trị trữ lượng (có rừng) và mật độ trồng (rừng trồng, diện tích mới trồng);

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.64 (ngày 20/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Thay đổi giao diện Phần mềm:

– Thay đổi tên gọi, logo, giao diện trong Phần mềm về Cục Kiểm lâm;

2. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Hạn chế khả năng can thiệp trực tiếp vào CSDL và Phần mềm;

– Thay đổi cơ chế xác thực người dùng;

– Tối ưu trải nghiệm cho người dùng;

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.63 (ngày 19/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Khóa chức năng tự động cập nhật đối với FRMS Desktop 4.0.0 (đây là bản cập nhật cuối cùng dành cho phiên bản 4.0.0 của phần mềm FRMS Desktop); Người dùng tiếp tục cập nhật các bản vá lỗi tiếp theo để sử dụng FRMS Desktop 4.0.1

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.62 (ngày 03/08/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi cập nhật hàng loạt đối với mã nguồn gốc rừng đang bỏ trống;

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.60 (ngày 01/07/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung một số diễn biến thay đổi mục đích sử dụng giữa trong/ngoài lâm nghiệp và không thống kê;

– Bổ sung chức năng lưu lại lô gốc khi tách lô;

– Sửa lỗi tính diễn biến rừng trồng cây đặc sản vào số liệu đầu kỳ;

– Cập nhật công thức tính biểu III-08 (Diện tích rừng trồng theo loài cây và cấp tuổi)

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.59 (ngày 10/06/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.58 (ngày 25/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.57 (ngày 17/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi cộng sai dữ liệu trong biểu phụ IV-05a (Thay đổi cơ cấu 3 loại rừng và quy hoạch lâm nghiệp);

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.56 (ngày 13/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

– Tối ưu chức năng “Quản lý địa giới hành chính”;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.55 (ngày 08/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.54 (ngày 07/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép thay đổi trạng thái (và điều kiện lập địa) của diện tích mới trồng chưa thành rừng;

– Cập nhật công thức cho Phụ biểu 5a;

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.52 (ngày 04/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.51 (ngày 31/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi cập nhật diễn biến hàng loạt giảm diện tích rừng tự nhiên;

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt thuộc tính ‘Quyền sử dụng đất’ và ‘Thời hạn sử dụng’;

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.49 (ngày 30/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.47 (ngày 20/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.46 (ngày 15/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật các diễn biến giảm diện tích rừng trên rừng tự nhiên thuộc ngoài quy hoạch ba loại rừng;

– Sửa lỗi xác thực khi cập nhật diễn biến khai thác trắng rừng trồng trên điều kiện lập địa là ngập mặn;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.45 (ngày 11/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu và sửa lỗi biểu báo cáo mẫu IV-05.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.44 (ngày 10/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng tự động đóng hoàn toàn CSDL khi thoát QGIS, nhằm hỗ trợ người dùng không gặp lỗi khi sao lưu thư mục dữ liệu.

– Bổ sung chức năng cho phép xác định ngày tháng tách lô, nhằm hỗ trợ người dùng cập nhật đúng thời gian phê duyệt diễn biến trên các lô được tách.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.43 (ngày 07/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt cho thuộc tính ‘Điều kiện lập địa’.

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.42 (ngày 04/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật diễn biến rừng cho các lô rừng mới tạo;

– Bổ sung chức năng cho phép bỏ thống kê đối với các diện tích sau diễn biến chuyển mục đích sử dụng đã có tác động (không còn rừng);

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.41 (ngày 03/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi thực hiện tác vụ “Khôi phục lại thông tin” trong chức năng “Lịch sử lô rừng”.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.40 (ngày 27/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung tham số về tình trạng quy hoạch “2 = Không thống kê” để hỗ trợ quản lý các diện tích không được thống kê trong các biểu báo cáo, nhưng muốn giữ lại các diện tích này trong CSDL;

– Bổ sung một mã diễn biến không có trong quy định, để hỗ trợ người dùng chuyển đổi các diện tích đất trống ngoài quy hoạch lâm nghiệp ra ngoài thống kê.

– Bổ sung diễn biến “chuyển mục đích sử dụng – đã tác động” đối với diện tích đã trồng chưa thành rừng.

– Bổ sung chức năng cho phép sửa một số thuộc tính lỗi, trực tiếp trong quá trình làm diễn biến.

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.38 (ngày 14/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa một số lỗi còn tồn tại ở bản cập nhật số 4.0.37 (ngày 11/12/2022) như dưới đây.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.37 (ngày 11/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung thông tin về chức năng (mục đích sử dụng) rừng trước và sau diễn biến vào Biểu 8A.

– Bổ sung, thay đổi thời gian cho phép cập nhật diễn biến cho diện tích đã trồng rừng (chưa thành rừng) thành rừng trồng (đã thành rừng).

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật diễn biến từ đất trống thành rừng trồng.

– Bổ sung chức năng khi thực hiện tác vụ khôi phục lịch sử lô rừng thì cho phép xóa vùng đặc đã tạo.

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt đối với trường thông tin trữ lượng của rừng trồng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.36 (ngày 04/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng xuất dữ liệu diễn biến rừng sang định dạng MapInfo và ESRI Shapefile, với các trường thông tin thuộc tính được định dạng theo mẫu dữ liệu kiểm kê rừng.

– Sửa lỗi khi thực hiện diễn biến từ rừng mới trồng sang các loại đất trống khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.35 (ngày 27/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung biểu mẫu báo cáo 8A – Danh sách lô rừng có diễn biến.

– Cập nhật tính toán đối với mã 1126 (Rừng trồng cây đặc sản) đối với các diện tích có trồng hỗn giao cây đặc sản và cây trồng rừng khác

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.34 (ngày 20/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Nâng cấp chức năng tách lô, cho phép tách một lô thành nhiều phần cùng lúc, và nâng cấp chức năng tạo mã lô tự động để phù hợp với chức năng tách lô mới.

– Sửa lỗi việc hạn chế người dùng thực hiện nhập diễn biến hàng loạt cho các lô rừng mới có diễn biến trong cùng ngày.

– Sửa lỗi cập nhật thuộc tính lô rừng khi tạo lô mới trong giao diện bản đồ chuyên đề.

– Sửa lỗi cập nhật diễn biến chuyển mục đích sử dụng.

– Sửa lỗi hiển thị “chưa tác động” đối với các diễn biến chuyển mục đích sử dụng ‘đã tác động’ trong giao diện hiển thị lịch sử diễn biến;

– Nâng cấp chức năng cập nhật diễn biến trồng rừng cho các lô rừng ngoài quy hoạch.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.33 (ngày 16/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Thay đổi cách thức cập nhật thuộc tính sau khi tách lô theo “Vùng đặc”. Người dùng cần chú ý nhấp chuột vào nút “Cập nhật sau khi chia lô” giống như tách lô bằng đường chia lô.

– Sửa lỗi việc báo lỗi E-7.4 khi người dùng thực hiện cập nhật diễn biến đối với các loại rừng hỗn giao.

– Hủy báo lỗi khi cập nhật (chia tách) các lô có mã khoảnh = 0.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.32 (ngày 10/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật diễn biến “Chuyển mục đích sử dụng…” ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

– Tối ưu bộ lọc nâng cao đối với giá trị “Năm trồng”, ngăn chặn việc chọn giá trị năm trồng nhỏ hơn 1940.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa thuộc tính lỗi (Tình trạng nguyên sinh, Nguồn gốc rừng) khi thực hiện tạo diễn biến “Chuyển mục đích sử dụng”.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.31 (ngày 07/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với thuộc tính “Điều kiện lập địa”.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa thuộc tính lỗi (Điều kiện lập địa) khi thực hiện tạo diễn biến rừng từng lô mà gặp thông báo lỗi thuộc tính này.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.30 (ngày 04/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với thuộc tính “Tình trạng nguyên sinh”.

– Cải tiến việc hiển thị các biểu tượng chức năng “Số hóa nâng cao” ngay khi kích hoạt chế độ cho phép chỉnh sửa lớp Lô rừng.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa một số thuộc tính lỗi khi thực hiện tạo diễn biến rừng từng lô mà gặp thông báo lỗi thuộc tính dữ liệu.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.29 (ngày 01/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với diễn biến “Rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng”.

– Bổ sung việc sáp nhập một xã có rừng vào một xã không có rừng trong chức năng “Quản trị địa giới hành chính” ở cấp huyện.

– Bổ sung tính toán tỷ lệ che phủ rừng ở cấp xã khi xuất báo cáo tỷ lệ che phủ (Biểu IV-04 và Biểu III-07) cấp xã.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Recommended For You

About the Author: Admin