Thông tin các bản cập nhật của FRMS Desktop 4.0

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.58 (ngày 25/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.57 (ngày 17/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi cộng sai dữ liệu trong biểu phụ IV-05a (Thay đổi cơ cấu 3 loại rừng và quy hoạch lâm nghiệp);

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.56 (ngày 13/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

– Tối ưu chức năng “Quản lý địa giới hành chính”;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.55 (ngày 08/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.54 (ngày 07/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép thay đổi trạng thái (và điều kiện lập địa) của diện tích mới trồng chưa thành rừng;

– Cập nhật công thức cho Phụ biểu 5a;

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.52 (ngày 04/02/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.51 (ngày 31/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi cập nhật diễn biến hàng loạt giảm diện tích rừng tự nhiên;

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt thuộc tính ‘Quyền sử dụng đất’ và ‘Thời hạn sử dụng’;

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.49 (ngày 30/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.47 (ngày 20/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu, nâng cao trải nghiệm người dùng khi cập nhật diễn biến rừng;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.46 (ngày 15/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật các diễn biến giảm diện tích rừng trên rừng tự nhiên thuộc ngoài quy hoạch ba loại rừng;

– Sửa lỗi xác thực khi cập nhật diễn biến khai thác trắng rừng trồng trên điều kiện lập địa là ngập mặn;

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.45 (ngày 11/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Tối ưu và sửa lỗi biểu báo cáo mẫu IV-05.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.44 (ngày 10/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng tự động đóng hoàn toàn CSDL khi thoát QGIS, nhằm hỗ trợ người dùng không gặp lỗi khi sao lưu thư mục dữ liệu.

– Bổ sung chức năng cho phép xác định ngày tháng tách lô, nhằm hỗ trợ người dùng cập nhật đúng thời gian phê duyệt diễn biến trên các lô được tách.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.43 (ngày 07/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt cho thuộc tính ‘Điều kiện lập địa’.

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.42 (ngày 04/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật diễn biến rừng cho các lô rừng mới tạo;

– Bổ sung chức năng cho phép bỏ thống kê đối với các diện tích sau diễn biến chuyển mục đích sử dụng đã có tác động (không còn rừng);

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.41 (ngày 03/01/2023)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi khi thực hiện tác vụ “Khôi phục lại thông tin” trong chức năng “Lịch sử lô rừng”.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.40 (ngày 27/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung tham số về tình trạng quy hoạch “2 = Không thống kê” để hỗ trợ quản lý các diện tích không được thống kê trong các biểu báo cáo, nhưng muốn giữ lại các diện tích này trong CSDL;

– Bổ sung một mã diễn biến không có trong quy định, để hỗ trợ người dùng chuyển đổi các diện tích đất trống ngoài quy hoạch lâm nghiệp ra ngoài thống kê.

– Bổ sung diễn biến “chuyển mục đích sử dụng – đã tác động” đối với diện tích đã trồng chưa thành rừng.

– Bổ sung chức năng cho phép sửa một số thuộc tính lỗi, trực tiếp trong quá trình làm diễn biến.

– Cải thiện trải nghiệm người dùng với một số nâng cấp, cải tiến nhỏ khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.38 (ngày 14/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa một số lỗi còn tồn tại ở bản cập nhật số 4.0.37 (ngày 11/12/2022) như dưới đây.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.37 (ngày 11/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung thông tin về chức năng (mục đích sử dụng) rừng trước và sau diễn biến vào Biểu 8A.

– Bổ sung, thay đổi thời gian cho phép cập nhật diễn biến cho diện tích đã trồng rừng (chưa thành rừng) thành rừng trồng (đã thành rừng).

– Bổ sung chức năng cho phép cập nhật diễn biến từ đất trống thành rừng trồng.

– Bổ sung chức năng khi thực hiện tác vụ khôi phục lịch sử lô rừng thì cho phép xóa vùng đặc đã tạo.

– Sửa lỗi khi cập nhật hàng loạt đối với trường thông tin trữ lượng của rừng trồng.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.36 (ngày 04/12/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung chức năng xuất dữ liệu diễn biến rừng sang định dạng MapInfo và ESRI Shapefile, với các trường thông tin thuộc tính được định dạng theo mẫu dữ liệu kiểm kê rừng.

– Sửa lỗi khi thực hiện diễn biến từ rừng mới trồng sang các loại đất trống khác.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.35 (ngày 27/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Bổ sung biểu mẫu báo cáo 8A – Danh sách lô rừng có diễn biến.

– Cập nhật tính toán đối với mã 1126 (Rừng trồng cây đặc sản) đối với các diện tích có trồng hỗn giao cây đặc sản và cây trồng rừng khác

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.34 (ngày 20/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Nâng cấp chức năng tách lô, cho phép tách một lô thành nhiều phần cùng lúc, và nâng cấp chức năng tạo mã lô tự động để phù hợp với chức năng tách lô mới.

– Sửa lỗi việc hạn chế người dùng thực hiện nhập diễn biến hàng loạt cho các lô rừng mới có diễn biến trong cùng ngày.

– Sửa lỗi cập nhật thuộc tính lô rừng khi tạo lô mới trong giao diện bản đồ chuyên đề.

– Sửa lỗi cập nhật diễn biến chuyển mục đích sử dụng.

– Sửa lỗi hiển thị “chưa tác động” đối với các diễn biến chuyển mục đích sử dụng ‘đã tác động’ trong giao diện hiển thị lịch sử diễn biến;

– Nâng cấp chức năng cập nhật diễn biến trồng rừng cho các lô rừng ngoài quy hoạch.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.33 (ngày 16/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Thay đổi cách thức cập nhật thuộc tính sau khi tách lô theo “Vùng đặc”. Người dùng cần chú ý nhấp chuột vào nút “Cập nhật sau khi chia lô” giống như tách lô bằng đường chia lô.

– Sửa lỗi việc báo lỗi E-7.4 khi người dùng thực hiện cập nhật diễn biến đối với các loại rừng hỗn giao.

– Hủy báo lỗi khi cập nhật (chia tách) các lô có mã khoảnh = 0.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác, bao gồm các bản cập nhật, vá lỗi trước.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.32 (ngày 10/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật diễn biến “Chuyển mục đích sử dụng…” ra ngoài quy hoạch lâm nghiệp.

– Tối ưu bộ lọc nâng cao đối với giá trị “Năm trồng”, ngăn chặn việc chọn giá trị năm trồng nhỏ hơn 1940.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa thuộc tính lỗi (Tình trạng nguyên sinh, Nguồn gốc rừng) khi thực hiện tạo diễn biến “Chuyển mục đích sử dụng”.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.31 (ngày 07/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với thuộc tính “Điều kiện lập địa”.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa thuộc tính lỗi (Điều kiện lập địa) khi thực hiện tạo diễn biến rừng từng lô mà gặp thông báo lỗi thuộc tính này.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.30 (ngày 04/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với thuộc tính “Tình trạng nguyên sinh”.

– Cải tiến việc hiển thị các biểu tượng chức năng “Số hóa nâng cao” ngay khi kích hoạt chế độ cho phép chỉnh sửa lớp Lô rừng.

– Bổ sung (tạm thời) tính năng cho phép sửa một số thuộc tính lỗi khi thực hiện tạo diễn biến rừng từng lô mà gặp thông báo lỗi thuộc tính dữ liệu.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Bản cập nhật FRMS Desktop số 4.0.29 (ngày 01/11/2022)

Các thay đổi, cập nhật:

1. Tối ưu Phần mềm và CSDL:

– Sửa lỗi thực hiện tác vụ cập nhật hàng loạt đối với diễn biến “Rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng”.

– Bổ sung việc sáp nhập một xã có rừng vào một xã không có rừng trong chức năng “Quản trị địa giới hành chính” ở cấp huyện.

– Bổ sung tính toán tỷ lệ che phủ rừng ở cấp xã khi xuất báo cáo tỷ lệ che phủ (Biểu IV-04 và Biểu III-07) cấp xã.

2. Một số cập nhật và tối ưu khác.

3. BẢN CẬP NHẬT NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỮ LIỆU DIỄN BIẾN RỪNG CỦA NGƯỜI DÙNG.

Recommended For You

About the Author: Admin