Tạo vùng và tính diện tích từ tọa độ XY VN2000

Tạo điểm và vùng, tính diện tích:

Hướng dẫn
Bước 1: Nhập tọa độ vào ô dưới đây theo thứ tự (TT, X, Y, mỗi cắp tọa độ chỉ nằm trên 1 dòng như ví dụ)
Bước 2: Chọn "Tính diện tích" để chuyển toàn bộ các điểm, nhãn điểm, vùng vào bản đồ. Diện tích sẽ hiện ở dưới cùng.
Lưu ý:
- Bạn cần phải có tối thiểu 3 điểm
- Bạn cần nhấp 2 lần vào nút "Tính diện tích" Để ra toàn bộ kết quả !
- Ô nhập liệu dưới đây có thể tùy chỉnh mở rộng

1. NHẬP SỐ LIỆU


Click 2 lần "Tính diện tích" để hiện toàn bộ Kết quả

3. KẾT QUẢ

Chu vi: 0

Diện tích: 0