Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng FRMS

Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng trong Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (Đây là Phụ lục 2, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần... Read more »