Chuyển tọa độ VN2000 về tọa độ Lat/Long Google Maps

Chuyển đổi tọa độ

Chuyển đổi tọa độ

Kết quả

Danh sách tọa độ WGS84 (Lat, Long):

Xem thêm chuyển tọa độ Lat/Long Google Maps về Vn2000