Hiện trạng rừng năm 2020

Hiện trạng rừng năm 2020 được ban hành bởi Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN, ngày 13/4/2021 của Bộ NN&PTNT Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 như sau:... Read more »

Hiện trạng rừng năm 2019

Hiện trạng rừng năm 2019 được ban hành bởi Quyết định số  1423 /QĐ-BNN-TCLN Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau: 1. Diện tích đất... Read more »