Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2019

Quyết định số  1423 /QĐ-BNN-TCLN Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019 Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau: 1. Diện tích đất có rừng: 14.609.220 ha, trong đó: a) Rừng...