Học Google Earth Engine 10. Xuất dữ liệu trên gee

3.8. Xuất dữ liệu – Exporting Data Earth Engine cho phép xuất cả dữ liệu vector và raster để sử dụng trong một chương trình bên ngoài. Dữ liệu vectơ có thể... Read more »

Học Google Earth Engine 9 – Cắt ảnh trên GEE – clip image

Học Google Earth Engine 9 – Cắt ảnh trên GEE – clip image 3.7. Cắt ảnh – Clipping Images Bạn thường chỉ muốn xem hình ảnh vào khu vực mà bạn quan... Read more »

Học Google Earth Engine 8 – Thêm dữ liệu vào GEE – Import data

Học Google Earth Engine 8. Thêm dữ liệu vào GEE – Import data 3.6. Thêm dữ liệu vào GEE – Importing Data Bạn có thể nhập dữ liệu vectơ hoặc raster vào... Read more »

Học Google Earth Engine 7 Làm việc với dữ liệu vector

Học Google Earth Engine 7 Làm việc với dữ liệu vector – Working with Feature Collections 3.5. Làm việc với Bộ sưu tập tính năng – Working with Feature Collections Bộ sưu... Read more »

Học Google Earth Engine 6 – Mosaic median composite

3.4. Tạo Mosaics và Composites từ ImageCollections Thứ tự mặc định của bộ sưu tập là theo ngày. Vì vậy, khi bạn hiển thị bộ sưu tập, nó hoàn toàn tạo ra... Read more »