Học Google Earth Engine 9 – Cắt ảnh trên GEE – clip image

Học Google Earth Engine 9 – Cắt ảnh trên GEE – clip image

3.7. Cắt ảnh – Clipping Images

Bạn thường chỉ muốn xem hình ảnh vào khu vực mà bạn quan tâm. Bạn có thể sử dụng hàm clip() để che một hình ảnh bằng cách sử dụng một đối tượng hình học (geometry).

Trong phần mềm Desktop, việc cắt bớt mong muốn để loại bỏ phần không cần thiết của một hình ảnh lớn và tiết kiệm thời gian tính toán, trong Earth Engine, việc cắt bớt thực sự có thể làm tăng thời gian tính toán. Như được mô tả trong hướng dẫn Các phương pháp hay nhất về mã hóa Earth Engine (Earth Engine Coding Best Practices), hãy tránh cắt bớt hình ảnh hoặc thực hiện điều đó ở cuối tập lệnh của bạn.

var s2 = ee.ImageCollection(“COPERNICUS/S2”)

var urban = ee.FeatureCollection(“users/ujavalgandhi/e2e/ne_10m_urban_areas”)

// Find the feature id by adding the layer to the map and using Inspector.

var filtered = urban.filter(ee.Filter.eq(‘system:index’, ‘00000000000000002bf8’))

var geometry = filtered.geometry()

var rgbVis = {

  min: 0.0,

  max: 3000,

  bands: [‘B4’, ‘B3’, ‘B2’], 

};

var filtered = s2.filter(ee.Filter.lt(‘CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE’, 30))

  .filter(ee.Filter.date(‘2019-01-01’, ‘2020-01-01’))

  .filter(ee.Filter.bounds(geometry))

var image = filtered.median(); 

var clipped = image.clip(geometry) //Hàm clip. Hình ảnh sau khi được lọc sẽ được cắt theo khu vực quan tâm (geometry)

Map.addLayer(clipped, rgbVis, ‘Clipped’)

Map.CenterObject(clipped, 10)

Ảnh gốc và ảnh sau khi cắt

3.7.1. Bài tập

// Add the imported table to the Map

// Use the Inspector to find the id of your home city or any urban area of your choice

// Change the filter to use the id of the selected feature

// Thêm bảng đã nhập vào Bản đồ

// Sử dụng Trình kiểm tra (Inspector) để tìm id của thành phố quê hương của bạn hoặc bất kỳ khu vực đô thị nào bạn chọn

// Thay đổi bộ lọc để sử dụng id của đối tượng đã chọn

Bước 1: Ta chỉ chạy đoạn lệnh sau

var s2 = ee.ImageCollection(“COPERNICUS/S2”)

var urban = ee.FeatureCollection(“users/ujavalgandhi/e2e/ne_10m_urban_areas”)

Map.addLayer(urban,{}, ‘Urban’)

Bước 2: Ta chọn cửa sổ này ta kéo đến khu vực thành phố quan tâm. Ví dụ là Hà Nội.

Theo gợi ý ta dùng Inspector mở phần Objects ta thấy giá trị của ‘system:index’ để tìm dùng lệnh ee.Filter.eq(‘system:index’, ‘00000000000000000983’)

Vậy ta copy đoạn này vào code đã cho sẵn

Kết quả

var s2 = ee.ImageCollection(“COPERNICUS/S2”)

var urban = ee.FeatureCollection(“users/ujavalgandhi/e2e/ne_10m_urban_areas”)

// Map.addLayer(urban,{}, ‘Urban’)

// Find the feature id by adding the layer to the map and using Inspector.

var filtered = urban.filter(ee.Filter.eq(‘system:index’, ‘00000000000000000983’))

var geometry = filtered.geometry()

 

var rgbVis = {

  min: 0.0,

  max: 3000,

  bands: [‘B4’, ‘B3’, ‘B2’], 

};

var filtered = s2.filter(ee.Filter.lt(‘CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE’, 30))

  .filter(ee.Filter.date(‘2019-01-01’, ‘2020-01-01’))

  .filter(ee.Filter.bounds(geometry))

 var image = filtered.median(); 

 var clipped = image.clip(geometry) //Hàm clip. Hình ảnh sau khi được lọc sẽ được cắt theo khu vực quan tâm (geometry)

 Map.addLayer(clipped, rgbVis, ‘Clipped’)

Map.centerObject(clipped, 10) //Đoạn này thêm vào để Zoom đến khu vực quan tâm

Xem video hướng dẫn

Recommended For You

About the Author: Admin