Học Google Earth Engine 6 – Mosaic median composite

3.4. Tạo Mosaics và Composites từ ImageCollections

Thứ tự mặc định của bộ sưu tập là theo ngày. Vì vậy, khi bạn hiển thị bộ sưu tập, nó hoàn toàn tạo ra một bức tranh khảm (ảnh Mosaics)  với các pixel mới nhất ở trên cùng. Bạn có thể gọi .mosaic() trên ImageCollection để tạo hình ảnh Mosaic từ các pixel ở trên cùng.

Chúng tôi cũng có thể tạo một hình ảnh tổng hợp (ImageCollection) bằng cách áp dụng các tiêu chí lựa chọn cho từng pixel từ tất cả các pixel trong ngăn xếp. Ở đây chúng ta sử dụng hàm median() để tạo một tổng hợp trong đó mỗi giá trị pixel là giá trị trung bình của tất cả các pixel từ ngăn xếp.

Mẹo: Nếu bạn cần tạo tranh khảm trong đó các hình ảnh theo thứ tự cụ thể, trước tiên bạn có thể sử dụng hàm .sort() để sắp xếp bộ sưu tập của mình theo thuộc tính.

var geometry = ee.Geometry.Point([77.60412933051538, 12.952912912328241])

var s2 = ee.ImageCollection(“COPERNICUS/S2”);

var rgbVis = {

  min: 0.0,

  max: 3000,

  bands: [‘B4’, ‘B3’, ‘B2’],

};

var filtered = s2.filter(ee.Filter.lt(‘CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE’, 30))

  .filter(ee.Filter.date(‘2019-01-01’, ‘2020-01-01’))

  .filter(ee.Filter.bounds(geometry))

var mosaic = filtered.mosaic() 

var medianComposite = filtered.median();

Map.addLayer(filtered, rgbVis, ‘Filtered Collection’);

Map.addLayer(mosaic, rgbVis, ‘Mosaic’);

Map.addLayer(medianComposite, rgbVis, ‘Median Composite’)

Mosaic vs. Composite 

3.4.1. Bài tập – Exercise

// Create a median composite for the year 2020 and load it to the map

// Compare both the composites to see the changes in your city

// Tạo tổng hợp trung bình cho năm 2020 và tải nó vào bản đồ

// So sánh cả hai vật liệu tổng hợp để xem những thay đổi trong thành phố của bạn

3.4.2. Kết quả – Exercise

// Create a median composite for the year 2020 and load it to the map

// Compare both the composites to see the changes in your city

// Tạo tổng hợp trung bình cho năm 2020 và tải nó vào bản đồ

// So sánh cả hai vật liệu tổng hợp để xem những thay đổi trong thành phố của bạn

var geometry = ee.Geometry.Point([105.84183597811247, 21.022693347988067])

var s2 = ee.ImageCollection(“COPERNICUS/S2”);

var rgbVis = {

  min: 0.0,

  max: 3000,

  bands: [‘B4’, ‘B3’, ‘B2’],

};

var filtered = s2.filter(ee.Filter.lt(‘CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE’, 30))

  .filter(ee.Filter.date(‘2020-01-01’, ‘2021-01-01’))

  .filter(ee.Filter.bounds(geometry))

var mosaic = filtered.mosaic() 

var medianComposite = filtered.median();

Map.addLayer(filtered, rgbVis, ‘Filtered Collection’);

Map.addLayer(mosaic, rgbVis, ‘Mosaic’);

Map.addLayer(medianComposite, rgbVis, ‘Median Composite’)

Map.centerObject(geometry, 6)

Recommended For You

About the Author: Admin