Học Google Earth Engine 15. Tạo mặt nạ đám mây trên gee Cloud Masking

Học Google Earth Engine 15. Tạo mặt nạ đám mây trên gee Cloud Masking 4.4. Mặt nạ đám mây – Cloud Masking Việc che các pixel trong một hình ảnh làm cho... Read more »

Học Google Earth Engine 14. Tính toán các chỉ số trên bộ sưu tập ảnh composite

Học Google Earth Engine 14. Tính toán các chỉ số trên bộ sưu tập ảnh composite 4.3. Tính toán trên bộ sưu tập ảnh Computation on ImageCollections Cho đến nay, chúng tôi... Read more »

Học Google Earth Engine 13. Tính toán các chỉ số NDVI MNDWI SAVI NDBI trên Gee

Học Google Earth Engine 13. Tính toán các chỉ số NDVI MNDWI SAVI NDBI trên Gee 4.2. Tính toán chỉ số – Calculating Indices Chỉ số Quang phổ là trung tâm của... Read more »

Học Google Earth Engine 12. Earth Engine Objects

Học Google Earth Engine 12. Earth Engine Objects 4.1. Earth Engine Objects Tập lệnh này giới thiệu các khái niệm cơ bản về API Earth Engine. Khi lập trình trong Earth Engine,... Read more »

Học Google Earth Engine 11. Bài tập thực hành Earth Engine Basics 1

Học Google Earth Engine 11. Bài tập thực hành Earth Engine Basics 1 3.9. Bài tập – Assignment 1 // Assignment // Export the Night Lights images for May,2015 and May,2020  ... Read more »