Học Google Earth Engine 7 Làm việc với dữ liệu vector

Học Google Earth Engine 7 Làm việc với dữ liệu vector – Working with Feature Collections

3.5. Làm việc với Bộ sưu tập tính năng – Working with Feature Collections

Bộ sưu tập tính năng (Feature Collections) tương tự như Bộ sưu tập hình ảnh (ImageCollections) – nhưng chúng chứa các lớp vector chứ không phải hình ảnh (image). Chúng tương đương với Lớp Vector trong GIS. Chúng tôi có thể tải, lọc và hiển thị Bộ sưu tập tính năng bằng các kỹ thuật tương tự mà chúng tôi đã học cho đến nay.

Tìm kiếm Ranh giới quản trị cấp hai GAUL và tải bộ sưu tập. Đây là một bộ sưu tập toàn cầu chứa tất cả các ranh giới Admin2. Chúng tôi có thể áp dụng bộ lọc bằng cách sử dụng thuộc tính ADM1_NAME để lấy tất cả ranh giới Admin2 (tức là Quận/huyện – Districts) từ một tiểu bang.

var admin2 = ee.FeatureCollection(“FAO/GAUL_SIMPLIFIED_500m/2015/level2”); //Biến này để lấy giá trị của admin2 tương đương với huyện. Trường hợp này họ đang muốn lấy tất cả các huyện trong tỉnh Karnataka

var karnataka = admin2.filter(ee.Filter.eq(‘ADM1_NAME’, ‘Karnataka’)); //Khai báo này để lọc các huyện trong tỉnh Karnatake. Hàm filter đã học từ bài trước.

var visParams = {‘color’: ‘red’} //Đây là visualize vùng được chọn sẽ là màu đỏ.

Map.addLayer(karnataka, visParams, ‘Karnataka Districts’)

3.5.1. Bài tập – Exercise

// Apply a filter to select only the ‘Bangalore Urban’ district

// Display only the selected district

// Hint: The district names are in ADM2_NAME property

// Áp dụng bộ lọc để chỉ chọn quận ‘Bangalore Urban’

// Chỉ hiển thị quận đã chọn

// Gợi ý: Tên quận có trong thuộc tính ADM2_NAME

var admin2 = ee.FeatureCollection(“FAO/GAUL_SIMPLIFIED_500m/2015/level2”);

var karnataka = admin2.filter(ee.Filter.eq(‘ADM1_NAME’, ‘Karnataka’))

var visParams = {‘color’: ‘red’}

3.5.2. Kết quả

// Apply a filter to select only the ‘Bangalore Urban’ district

// Display only the selected district

// Hint: The district names are in ADM2_NAME property

// Áp dụng bộ lọc để chỉ chọn quận ‘Bangalore Urban’

// Chỉ hiển thị quận đã chọn

// Gợi ý: Tên quận có trong thuộc tính ADM2_NAME

var admin2 = ee.FeatureCollection(“FAO/GAUL_SIMPLIFIED_500m/2015/level2”);

var BangaloreUrban = admin2.filter(ee.Filter.eq(‘ADM2_NAME’, ‘Bangalore Urban’))

print(BangaloreUrban)

var visParams = {‘color’: ‘red’}

Map.centerObject(BangaloreUrban, 10)

Map.addLayer(BangaloreUrban, visParams, ‘Bangalore Urban’)

Recommended For You

About the Author: Admin