Quyết định 589/QĐ-BNN-TCLN về Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

Số:  589/QĐ-BNN-TCLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29  tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ- BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực luợng Kiểm lâm;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;

Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-BNN-TCLN ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành hướng dẫn Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012-2015;

Xét Tờ trình số 195/TTr-TCLN-VP ngày 23/02/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Điều 2. Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp thuộc bản quyền của Tổng cục Lâm nghiệp.

 

Điều 3. Sau 2 năm thực hiện cần sơ kết, đánh giá và hoàn thiện Phần mềm, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ việc tích họp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tông cục trưởng Tông cục Lâm nghiệp; Giám đôc Ban quản lý Dự án FORMIS II; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:–     Như Điều 4;

–     Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);

–     Tổng cục Lâm nghiệp;

–     Sở NN và PTNT các tỉnh/Thành phổ;

–     Ban Quản lý Dự án FORMIS II;

–     Lưu: VT, TCLN. (100)

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hà Công Tuấn

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆPVÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN

 

Số:  589/QĐ-BNN-TCLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29  tháng 02 năm 2016

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định việc sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Phần mềm) do Dự án FORMIS II hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng; đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc sử dụng Phần mềm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tích hợp, cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng Phần mềm.

Chương II

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN

PHẦN MỀM

 

Điều 3. Hướng dẫn sử dụng Phần mềm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm; tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai ứng dụng Phần mềm tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cả nước.

Điều 4. Vận hành, bảo trì, cập nhật, nâng cấp Phần mềm

 1. Tổng cục lâm nghiệp có trách nhiệm tổ chức vận hành Phần mềm; xây dựng kế hoạch bảo trì, cập nhật và nâng cấp Phần mềm nhằm đáp ứng với yêu cầu quản lý.
 2. Bố trí nhân sự phù hợp và trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, các thiết bị có liên quan đến việc cài đặt, vận hành, bảo trì, cập nhật và nâng cấp Phần mềm.
 3. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và giảm thiểu những rủi ro; đảm bảo khả năng khôi phục hệ thống ứng dụng Phần mềm một cách hiệu quả nhất khi xảy ra sự cố.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

 1. Kinh phí cho các hoạt động, vận hành, bảo trì, cập nhật và nâng cấp Phần mềm; kinh phí tổ chức tuyên truyền phổ biến triển khai ứng dụng Phần mềm, cập nhật, tích họp dữ liệu và các hoạt động khác có liên quan từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn ODA, NGO và các nguồn hỗ trợ họp pháp khác theo quy định hiện hành.
 2. Các nội dung chi, chế độ thanh toán, quyết toán cho các hoạt động vận hành, bảo trì, cập nhật, nâng cấp Phần mềm và các hoạt động tuyên truyền phổ biến Phần mềm phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của Tổng cục Lầm nghiệp

 1. Ban hành các tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
 2. Chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo địa phương triển khai Phần mềm; tổ chức kiểm tra, giám sát các địa phương trong quá trình thực hiện Phần mềm; tổng họp kết xuất báo cáo diễn biến rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc.
 3. Tổ chức tuyên truyền phổ biến ứng dụng Phần mềm tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong cả nước.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT

 1. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ rừng đóng trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin dữ liệu về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
 2. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổng họp, hướng dẫn các Hạt Kiểm lâm và các cán bộ Kiểm lâm trên địa bàn thu thập, cập nhật, tích họp thông tin dữ liệu về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để tích hợp vào hệ thống ứng dụng Phần mềm.

Điều 8. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, xã

Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn rà soát, kiểm tra, cung cấp, cập nhật thông tin về diễn biến

 

rừng và đất lâm nghiệp theo các mẫu biểu quy định; báo cáo Chi cục Kiểm lâm để Chi cục tổng họp trình Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, phê duyệt.

Điều 9. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

 1. Phối hợp cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, dữ liệu về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho các cơ quan chức năng của địa phương để tổng hợp.
 2. Tham gia giám sát và cung cấp thông tin phản hồi về các hoạt động diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi có liên quan.

Chương IV

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Trách nhiêm thi hành

 1. Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung Quy định này./.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Recommended For You

About the Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.