TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng

TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đây hẳn là nội dung mà nhiều anh chị em quan tâm. Vậy hôm nay, chúng... Read more »

Quy định về hệ thống phân chia các kiểu trạng thái rừng và đất không có rừng (Quy phạm 84)

PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG PHÂN CHIA CÁC KIỂU TRẠNG THÁI RỪNG VÀ ĐẤT KHÔNG CÓ RỪNG (Trích trong Qui phạm Thiết kế Kinh doanh rừng, QPN 6 – 84 có... Read more »

Quyết định 589/QĐ-BNN-TCLN về Ban hành tạm thời Phần mềm và quy định sử dụng Phần mềm Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN Số:  589/QĐ-BNN-TCLN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29  tháng 02... Read more »

Luật Lâm Nghiệp 2017 English – Law On Forestry 2017 English Version

NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 16/2017/QH14 Hanoi, November 15, 2017    LAW ON FORESTRY Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of... Read more »

Luật đất đai 2013 – Luật số 45/2013/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013  ... Read more »