TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng

TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đây hẳn là nội dung mà nhiều anh chị em quan tâm. Vậy hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với anh em toàn văn bản của Tổng cục lâm nghiệp trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên để anh em tham khảo

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

 

Số 1086/TCLN-KHTC

V/v Khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

Tổng cục Lâm nghiệp nhận được văn bản số 1022/SNN-CCKL ngày 08/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dân thực . hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Tổng cục Lâm nghiệp có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả DVMTR quy định “Tiền chỉ trả DVMTR thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là tiền của hên sử dụng DVMTR ủy thác cho Quỹ để trả cho các chủ rừng cung ứngDVMTR”. Tuy nhiên, trong điêu kiện ngân sách của địa phương và nhà nước còn hạn hẹp thì những diện tích rừng của chủ rừng đã được hưởng tiên DVMTR có mức chi trả bằng hoặc tương đương với mức kinh phí khoản bảo vệ rừng quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ hoặc Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì Sở Nong nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh không bo trĩ them nguồn kinh phí từ ngân sách, mà ưu tiên dùngtiền ngân sách để cân đối bố trí cho các diện tích rừng chưa được hưởng tiên DVMTR.

Trong trường hợp chủ rừng nhận tiền DVMTR có mức chi trả thấp hơn mức mức kinh phí khoán bảo vệ rừng quy định tại Nghị định sô 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ hoặc Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nong nghiệp và Phát triển nong thôn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đoi cac nguồn lực kinh phí tại địa phương từ các chương trình, dự án; chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bên vững giai đoạn 2016 – 2020 để bổ sung thêm mức kinh phí khoán bảo vệ rừng cho chủ rừng nêu trên.

Tổng cục Lâm nghiệp trả lời để Quý Sở biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

–     Như trên;

–     TT. Hà Công Tuấn (để báo cáo);

–     Tổng cục trưởng (để báo cáo);

–     Quỹ BVPTR Phú Yên;

–     Lưu: VT, KHTC (8b).

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Bá Ngãi

 

 

Xem và Tải về văn bản gốc tại đây

 

Recommended For You

About the Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.