Học Google Earth Engine 11. Bài tập thực hành Earth Engine Basics 1

Học Google Earth Engine 11. Bài tập thực hành Earth Engine Basics 1

3.9. Bài tập – Assignment 1

// Assignment

// Export the Night Lights images for May,2015 and May,2020

 

// Workflow:

// Load the VIIRS Nighttime Day/Night Band Composites collection

// Filter the collection to the date range

// Extract the ‘avg_rad’ band which represents the nighttime lights

// Clip the image to the geometry of your city

// Export the resulting image as a GeoTIFF file.

 

// Hint1: 

 

// There are 2 VIIRS Nighttime Day/Night collections

// Use the one that corrects for stray light

 

// Hint2: 

 

// The collection contains 1 global image per month

// After filtering for the month, there will be only 1 image in the collection

 

// You can use the following technique to extract that image

// var image = ee.Image(filtered.first())

 

// Bài tập

// Xuất ảnh Night Lights cho tháng 5 năm 2015 và tháng 5 năm 2020

 

// Quy trình làm việc:

// Tải bộ sưu tập VIIRS Nighttime Day/Night Band Composites collection

// Lọc bộ sưu tập theo phạm vi ngày

// Trích xuất dải ‘avg_rad’ đại diện cho đèn ban đêm

// Cắt hình ảnh theo geometry của thành phố của bạn

// Xuất hình ảnh kết quả dưới dạng tệp GeoTIFF.

 

// Gợi ý 1:

// Có 2 bộ sưu tập VIIRS Nighttime Day/Night

// Sử dụng một điều chỉnh cho ánh sáng

 

// Gợi ý 2:

// Bộ sưu tập chứa 1 hình ảnh toàn cầu mỗi tháng

// Sau khi lọc tháng, sẽ chỉ có 1 ảnh duy nhất trong bộ sưu tập

 

// Bạn có thể sử dụng kỹ thuật sau để trích xuất hình ảnh đó

// var image = ee.Image (filter.first ())

Assignment1 Expected Output

3.10. Kết quả

// Assignment

// Export the Night Lights images for May,2015 and May,2020

 

// Workflow:

// Load the VIIRS Nighttime Day/Night Band Composites collection

// Filter the collection to the date range

// Extract the ‘avg_rad’ band which represents the nighttime lights

// Clip the image to the geometry of your city

// Export the resulting image as a GeoTIFF file.

 

var urban = ee.FeatureCollection(“users/ujavalgandhi/e2e/ne_10m_urban_areas”)

var filtered = urban.filter(ee.Filter.eq(‘system:index’, ‘00000000000000000983’)) //Sửa thành 00000000000000000983 để có khu vực Hà Nội

var geometry = filtered.geometry()

var dataset = ee.ImageCollection(‘NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMCFG’)

.filter(ee.Filter.date(‘2015-05-01’, ‘2020-05-31’))

 

var image = ee.Image(dataset.first());

print(image)

 

var nighttime1 = image.select(‘avg_rad’);

var nighttime = nighttime1.clip(geometry);

var nighttimeVis = {min: 0.0, max: 60.0};

Map.centerObject(geometry, 10);

Map.addLayer(nighttime, nighttimeVis, ‘Nighttime’);

 

Export.image.toDrive({

image: nighttime,

description: ‘nighttime2015’,

folder: ‘@earthengine’,

fileNamePrefix: ‘nighttime2015’,

region: geometry,

scale: 20,

maxPixels: 1e9

})

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Kết quả trên Drive

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Xem video hướng dẫn

Recommended For You

About the Author: Admin