File excel tất các các xã, huyện, tỉnh thành phố ở Việt Nam

File excel tất cả các tỉnh, thành phố, tất cả các huyện, thị xã, tất cả các xã phường, thị trấn của Việt Nam nằm gọn trong file excel này

Nguồn dữ liệu: https://www.gso.gov.vn (cập nhật tháng 05/3/2019)

Bao gồm 63 tỉnh thành, hơn 700 huyện, hơn 11.000 xã

DanhSachXaPhuongTinh