Quy định về hệ thống phân chia các kiểu trạng thái rừng và đất không có rừng (Quy phạm 84)

PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG PHÂN CHIA CÁC KIỂU TRẠNG THÁI RỪNG VÀ ĐẤT KHÔNG CÓ RỪNG (Trích trong Qui phạm Thiết kế Kinh doanh rừng, QPN 6 – 84 có... Read more »