Luật Lâm Nghiệp 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019 – Thay thế Luật Bảo vệ phát triển rừng 2004

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 16/2017/QH14 Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017    LUẬT LÂM... Read more »