Copy dữ liệu từ GPS vào máy tính, hình ảnh chi tiết

Lưu dữ liệu từ GPS vào máy tính 1. Lấy dữ liệu từ GPS thông qua Mapsource (cho máy không có thẻ nhớ). Transfer => Receive From Device…. – Khi cửa sổ... Read more »