Học Goolge Earth Engine – Chào thế giới (Hello World)

3.1. Chào thế giới (Hello World)

Tập lệnh này giới thiệu cú pháp Javascript cơ bản. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập phần Giới thiệu về JavaScript cho Earth Engine trong Hướng dẫn sử dụng Earth Engine.

Hello World 

print(‘Hello World’); // Lệnh print(‘text’) => Hiển thị trên giao diện của GEE text trong dấu ‘ ’

// Variables – Các ký tự sau dấu // Không phải là code, đó là phần ta có thể gõ text tự do. Thường là mô tả

var city = ‘Bengaluru’; // Khai báo city = một chuỗi ký tự

var country = ‘India’; // Tương tự, đây là khai báo country = chuỗi ký tự

print(city, country); // Lệnh print này sẽ gọi giá trị của city và country ra màn hình hiển thị.

var population = 8400000; //Gán cho population = 1 giá trị (Population là Dân số)

print(population);

// List

var majorCities = [‘Mumbai’, ‘Delhi’, ‘Chennai’, ‘Kolkata’]; 

print(majorCities);

// Dictionary

var cityData = {

  ‘city’: city,

  ‘population’: 8400000,

  ‘elevation’: 930

};

print(cityData);

// Function

var greet = function(name) {

    return ‘Hello ‘ + name;

};

print(greet(‘World’));

// This is a comment

3.1.1. Bài tập

// These are the 5 largest cities in the world: 

// Tokyo, Delhi, Shanghai, Mexico City, Sao Paulo

// Create a list named ‘largeCities’

// The list should have names of all the above cities

// Print the list 

// Có 5 thành phố lớn nhất trên thế giới

// Tokyo, Delhi, Shanghai, Mexico City, Sao Paulo

Tạo một danh sách tên là ‘LargeCities’

Danh sách phải có tên của tất cả các thành phố trên

In danh sách đó ra

3.1.2. Kết quả

Recommended For You

About the Author: Admin