Thêm địa điểm trên My maps

Thêm 1 địa điểm vào My Maps Đường dẫn Vào My Maps: Công ty Lâm Nghiệp tại đây Trường hợp 1: Địa điểm đã có sẵn trên Google Maps... Read more »

Vị trí trụ sở các Vườn quốc gia, Khu BTTN, Ban QLRPH

Phase 2: Vị trí trụ sở các Vườn quốc Gia, vị trí các khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ tại Việt Nam Mở bảng... Read more »

Bản đồ vị trí trụ sở các đơn vị Kiểm Lâm tại Việt nam

Một ý tưởng nhỏ nhằm tổng hợp vị trí toàn bộ các cơ quan Kểm lâm, các đơn vị có liên quan đến ngành lâm nghiệp Pha 1: Đã... Read more »