Bản đồ Kiêm kê rừng toàn quốc

Bản đồ Kiểm kê rừng ở đây được nhắn đến là sản phẩm của Dự án Kiểm kê rừng toàn quốc được thực hiện từ 2013-2016 theo Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013... Read more »

Thêm địa điểm trên My maps

Thêm 1 địa điểm vào My Maps Đường dẫn Vào My Maps: Công ty Lâm Nghiệp tại đây Trường hợp 1: Địa điểm đã có sẵn trên Google Maps và thông tin... Read more »

Vị trí trụ sở các Vườn quốc gia, Khu BTTN, Ban QLRPH

Phase 2: Vị trí trụ sở các Vườn quốc Gia, vị trí các khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ tại Việt Nam Mở bảng chú giải và... Read more »

Bản đồ vị trí trụ sở các đơn vị Kiểm Lâm tại Việt nam

Một ý tưởng nhỏ nhằm tổng hợp vị trí toàn bộ các cơ quan Kểm lâm, các đơn vị có liên quan đến ngành lâm nghiệp Pha 1: Đã xây dựng xong... Read more »