Cài đặt thông số VN2000 cho file GPS

Bộ cài và hướng dẫn cài chi tiết có hình minh họa đầy đủ tại đây

1. Màn hình giao diện của Mapsource khi khởi động

2. Cài thông số VN2000 cho Mapsource

– Vào Edit => Preferences (phím tắt: Ctrl + shift + P).

3. Chọn sang của sổ Position: Cài đặt như GPS.

– Cài đặt thông số Position => User Defined Gird => Properties và cài đặt thông số như sau:

+ KTT Lạng Sơn: 107 độ 15 phút. 15 phút = 0.25 độ => 107.25 độ. Các tỉnh khác tra kinh tuyến trục tại đây: 

+ Múi 3 cài: 0.9999; nếu bản đồ tỉ lệ nhỏ hơn (1/25.000; 1/50.000 – múi 6); Scale = 0.9996.

+ Độ lệch trục X = 500.000 (mét)

4. Cài thông số Datum: User Defined Datum => Properties và cài đặt thông số như sau:

Cài đặt 3 thông số:

  • Độ dịch trục X: Làm tròn – 192
  • Độ dịch trục Y: – 39
  • Độ dịch trục Z: – 111

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended For You

About the Author: Admin