Ứng dụng ảnh viễn thám

Ứng dụng của tư liệu ảnh viễn thám/ứng dụng ảnh viễn thám 1 Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất Vì khả năng nhận được những... Read more »

Khái niệm về viễn thám

1 Khái niệm và cơ sở khoa học của viễn thám 1.1 Khái niệm Viễn thám là khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, đo lường và... Read more »