dpgbx

Ứng dụng ảnh viễn thám

Ứng dụng của tư liệu ảnh viễn thám/ứng dụng ảnh viễn thám 1 Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa chất Vì khả năng nhận được những hình ảnh với... Read more »
nguyenlyvt

Khái niệm về viễn thám

1 Khái niệm và cơ sở khoa học của viễn thám 1.1 Khái niệm Viễn thám là khoa học nghiên cứu các phương pháp thu thập, đo lường và phân tích thông... Read more »