Tạo điểm từ Excel XY trên QGIS

Tạo điểm từ Excel XY trên QGIS Bước 1: Cài Plugin Spreadsheet Layers Trên giao diện của QGIS: Plugins => Manage and Install Plugins Bước 2: Tìm kiếm và cài đặt Spreadsheet... Read more »