Lưới ảnh vệ tinh VNREDSat-1 Việt Nam

Lưới ảnh vệ tinh VNREDSat-1 cho Việt Nam Hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, hoạt động trên... Read more »