Hiện trạng rừng năm 2019

Hiện trạng rừng năm 2019 được ban hành bởi Quyết định số  1423 /QĐ-BNN-TCLN Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2019 như sau: 1. Diện tích đất... Read more »