Tools Mapinfo – Tools nối điểm thành đường

Tools sẽ dựa trên thứ tự của điểm được đưa vào mà nối thành đường, có thể xóa đường nếu muốn Link tải tools. Nguồn sưu tầm tại cộng đồng mapinfo tools Read more »