Sửa lỗi font chữ trong Mapinfo full

Trình tự các bước kiểm tra Cài đặt đầy đủ font cho máy tính Tức là font loại .vn....; Giải thích: Mapinfo không hỗ trợ unicode, chúng ta muốn gõ tiếng việt phải có font .vn nhé. Thường là .vntime...