Video Hướng dẫn biên tập Bản đồ hiện trạng rừng trên QGIS

Link tải file tài liệu đi kèm: File word: Quy định về Hiện trạng rừng. Tải về File xml: Style mã loại đất loại rừng trên QGIS. Tải về        Read more »